ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ย. 63 โครงการจังหวัดสะอาด อบต.สะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ
03 ส.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 64 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองตำบลคลองตำหรุได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลคลองตำห ประจำปี 2563  Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ และโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองตำหรุ