ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียน  เทศบาลคลองตำหรุ    ตั้งอยู่เลขที่  88   หมู่ที่  1  ตำบล   คลองตำหรุ   อำเภอ เมืองชลบุรี      จังหวัด   ชลบุรี           รหัสไปรษณีย์  20000   โทรศัพท์   038  –  145621    โทรสาร  038  –  145621    
Facebook :   โรงเรียนเทศบาลคลอง  สังกัด เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  อำเภอ  เมือง   จังหวัด  ชลบุรี
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  10   ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุมีเนื้อที่  11  ไร่  3 ตารางวา 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
          สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ  ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน  25  คน  ครูดูแลเด็กเล็ก 1  คน  จากกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2543 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาลตลอดมา
          พ.ศ.  2546 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โดยการนำของนายธีระชัย  ล้อวชิระวัฎฎ์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ   ได้ก่อตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองตำหรุขึ้นในปี  พ.ศ. 2546  โดยขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจกรรมเทศบาล   (ก.ส.ท.)  จำนวน 5,075,000 บาท ก่อสร้างเป็นอาคารเรียน ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 8 ห้องเรียน กว้าง 22 เมตร ยาว  36  เมตร  พื้นที่ใช้สอย 884 ตารางเมตร ตามแบบอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน รหัส สน.ศท. อนุบาล 8 ของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  บนพื้นที่  12 ไร่  โดยที่ได้รับบริจาคที่ดินมาจาก   ดร. เชาวน์  ศักดิ์เสมอพรหม  เปิดการเรียนการสอนชั้นเตรียมอนุบาล จึงได้ส่งคืนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ตั้งอยู่ในชุมชนวัดบุญญราศรี  หมู่ที่  2  ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี คืนที่ราชพัสดุ
          พ.ศ. 2547 ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็น  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.5/2821  ลงวันที่  4  มีนาคม  2547  เปิดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นอนุบาล  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มีชั้นอนุบาล 1 จำนวน  2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  65 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  คน ธุรการ  1 คน ภารโรง  2 คน ) และได้เปลี่ยนชั้นเตรียมอนุบาลเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดการเรียน การสอน  2 ห้อง มีนักเรียน  42 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  คน
          พ.ศ.  2548 เปิดการเรียนการสอนในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ห้อง และอนุบาล 1 มี 2 ห้อง    อนุบาล 2  มี 2 ห้องรวมมี 6 ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 140 คน ได้บรรจุพนักงานครูเทศบาลตำบลคลองตำหรุ  จำนวน 5 อัตรา เดือนพฤษภาคม 2548 คุณสมควร อินทิราวรนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอก โคมัสสุ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 30,000  บาท  เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
          พ.ศ.  2549  เปิดการเรียนการสอนในระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล  1 ห้อง อนุบาล 1 มี 2 ห้อง อนุบาล 2    มี  2 ห้อง อนุบาล 3  มี  2  ห้อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี 1 ห้อง รวมมี  8  ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น  193  คน ได้บรรจุพนักงานครูเทศบาลตำบลคลองตำหรุเพิ่ม 2  อัตรา  รวมพนักงานครูเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน 7  อัตรา
          พ.ศ. 2550  เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ห้อง อนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง อนุบาล 2  จำนวน 2 ห้องเรียน อนุบาล 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมมี 10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 176 คน ในปีการศึกษา 2550 เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้อาคารเรียนแบบอนุบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนทั้งหมดให้เรียนอยู่ในอาคาร แบบอนุบาลได้ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  จึงได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซม  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุหลังเก่า ที่เป็นพื้นที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในชุมชนวัดบุญ จากเงินงบประมาณเทศบาลตำบลคลองตำหรุ     เป็นเงิน 75,000 บาท เมื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุเสร็จสิ้นจึงได้ย้ายนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 93 คน ไปเรียนที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ    เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2550  โดยตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อีกครั้งหนึ่ง
          ในขณะเดียวกัน นายธีระชัย  ล้อวชิระวัฎฎ์  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล  ตำบลคลองตำหรุ ได้เล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษา ที่จะเจริญเติบโตขึ้นกับโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  จึงได้อนุมัติแผนงาน ดังต่อไปนี้
          1. ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นอกเขตเทศบาลบริเวณหมู่ที่ 1 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ โดยใช้เงินหมวดเงินอุดหนุน สร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 9,500,000 บาท ภายในอาคารเรียนประกอบด้วย
               1.1 ห้องคอมพิวเตอร์ใช้เงินหมวดเงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์รวมเป็นเงินจัดสรร 200,000 บาท
               1.2 ห้องปฏิบัติการทางภาษาใช้หมวดเงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์รวมเป็นเงินจัดสรร 472,000 บาท
               1.3 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ใช้เงินหมวดเงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินจัดสรร  194,000  บาท และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  122,400  บาท
          2. ก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ (หมู่ที่ 1) ฐานกว้าง  5 เมตร เสาธงสูง  12 เมตร โดยใช้เงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน  300,000  บาท
          3. ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ (หมู่ที่ 1) โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 810,000 บาท
          4. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่ 1  ตำบลคลองตำหรุ  โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด  กว้าง  13  เมตร ยาว 20  เมตร  พื้นที่ใช้สอยรวม  520  ตารางเมตร  ใช้เงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รวมเป็นเงินจัดสรร  5,600,000  บาท
          5. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 42 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักจำนวน 15 บ่อ ความยาวรวม  140  เมตร เงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รวมเป็นเงินจัดสรร  980,000  บาท
          6.  ติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่  1  ตำบลคลองตำหรุ โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ งบประมาณ  680,000  บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  351,943.58  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  328,056.42  บาท
          7.  ขยายระบบประปาบริเวณโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่  1  ตำบลคลองตำหรุ โดยวางท่อ  PVC  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว  ยาว  150  เมตร งบประมาณ  105,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
          พ.ศ.  2551  ได้เปิดขยายรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพิ่มขึ้น 1 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนทั้งหมด  19 คน ส่วนมากย้ายมาจากโรงเรียนวัดบุญญราศรี   จึงจัดการเรียนการสอนดังนี้ คือ
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน  55 คน จำนวนห้องเรียน 3 ห้องเรียน  ครูสอนจำนวน  3 คน  เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          ระดับประถมศึกษา  ชั้นอนุบาล 1–3 จำนวนนักเรียน 174 คน จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง เรียนที่      อาคารอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4  จำนวนนักเรียน  151 คน จำนวนห้องเรียน 6  ห้อง เรียนที่อาคารเรียน หลังใหม่เลขที่  88 หมู่ที่ 1 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ รวมห้องเรียนมี  15  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  380  คน
          วันที่ 2 มิถุนายน 2551 รับโอน นายมานะ  สีหะไตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียน
วัดบุญญราศรี  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ต่อมา นายธีระชัย  ล้อวชิระวัฎฎ์  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้แต่งตั้งให้ นายมานะ  สีหะไตร ไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่ 1  ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เมื่อ     วันจันทร์ที่  7  กรกฎาคม  2551 เวลา 10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้มีมติกำหนด   สีประจำโรงเรียน และตั้งชื่ออาคารเรียนต่าง ๆ  ดังนี้
              สีประจำโรงเรียน               สีชมพู  สีฟ้า
              อาคารเด็กเล็ก                  ชื่อ      ลำพู
              อาคาร 1                          ชื่อ      ลำแพน
              อาคารเอนกประสงค์          ชื่อ      ตะบูน
          พ.ศ.  2553  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2554  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2555  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2556  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2562 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
1. ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียน  เทศบาลคลองตำหรุ    ตั้งอยู่เลขที่  88   หมู่ที่  1  ตำบล   คลองตำหรุ   อำเภอ เมืองชลบุรี      จังหวัด   ชลบุรี           รหัสไปรษณีย์  20000   โทรศัพท์   038  –  145621    โทรสาร  038  –  145621    
Facebook :   โรงเรียนเทศบาลคลอง  สังกัด เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  อำเภอ  เมือง   จังหวัด  ชลบุรี
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  10   ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุมีเนื้อที่ 11  ไร่  3  ตารางวา 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
          สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ  ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน  25  คน  ครูดูแลเด็กเล็ก 1  คน  จากกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2543 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาลตลอดมา
          พ.ศ.  2546 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยการนำของนายธีระชัย  ล้อวชิระวัฎฎ์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ   ได้ก่อตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองตำหรุขึ้นในปี  พ.ศ. 2546  โดยขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจกรรมเทศบาล  (ก.ส.ท.)  จำนวน 5,075,000 บาท ก่อสร้างเป็นอาคารเรียน ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 8 ห้องเรียน กว้าง 22 เมตร ยาว  36  เมตร  พื้นที่ใช้สอย 884 ตารางเมตร ตามแบบอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน รหัส สน.ศท. อนุบาล 8 ของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  บนพื้นที่  12 ไร่  โดยที่ได้รับบริจาคที่ดินมาจาก  ดร. เชาวน์  ศักดิ์เสมอพรหม  เปิดการเรียนการสอนชั้นเตรียมอนุบาล จึงได้ส่งคืนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ตั้งอยู่ในชุมชนวัดบุญญราศรี  หมู่ที่  2  ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี คืนที่ราชพัสดุ
          พ.ศ. 2547 ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็น  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.5/2821  ลงวันที่  4  มีนาคม  2547  เปิดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นอนุบาล  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มีชั้นอนุบาล 1 จำนวน  2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  65 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ   2  คน ธุรการ  1 คน ภารโรง  2 คน ) และได้เปลี่ยนชั้นเตรียมอนุบาลเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดการเรียนการสอน  2 ห้อง มีนักเรียน  42 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  2  คน
          พ.ศ.  2548 เปิดการเรียนการสอนในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ห้อง และอนุบาล 1 มี 2 ห้องอนุบาล 2  มี 2 ห้องรวมมี 6 ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น 140 คน ได้บรรจุพนักงานครูเทศบาลตำบลคลองตำหรุ  จำนวน 5 อัตรา เดือนพฤษภาคม 2548 คุณสมควร อินทิราวรนันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอก  โคมัสสุ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 30,000  บาท  เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
          พ.ศ.  2549  เปิดการเรียนการสอนในระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล  1 ห้อง อนุบาล 1 มี 2 ห้อง อนุบาล 2    มี  2 ห้อง อนุบาล 3  มี  2  ห้อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี 1 ห้อง รวมมี  8  ห้องเรียน นักเรียนรวมทั้งสิ้น  193  คน ได้บรรจุพนักงานครูเทศบาลตำบลคลองตำหรุเพิ่ม 2  อัตรา  รวมพนักงานครูเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน 7  อัตรา
          พ.ศ. 2550  เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ห้อง อนุบาล 1 จำนวน 2 ห้อง อนุบาล 2  จำนวน 2 ห้องเรียน อนุบาล 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมมี 10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 176 คน ในปีการศึกษา 2550 เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้อาคารเรียนแบบอนุบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนทั้งหมดให้เรียนอยู่ในอาคาร แบบอนุบาลได้ เทศบาลตำบลคลองตำหรุ  จึงได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซม  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุหลังเก่า ที่เป็นพื้นที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในชุมชนวัดบุญ จากเงินงบประมาณเทศบาลตำบลคลองตำหรุ     เป็นเงิน 75,000 บาท เมื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุเสร็จสิ้นจึงได้ย้ายนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 93 คน ไปเรียนที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ   เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2550  โดยตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อีกครั้งหนึ่ง
          ในขณะเดียวกัน นายธีระชัย  ล้อวชิระวัฎฎ์  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้เล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษา ที่จะเจริญเติบโตขึ้นกับโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  จึงได้อนุมัติแผนงาน ดังต่อไปนี้
          1. ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นอกเขตเทศบาลบริเวณหมู่ที่ 1 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ โดยใช้เงินหมวดเงินอุดหนุน สร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 9,500,000 บาท ภายในอาคารเรียนประกอบด้วย
               1.1 ห้องคอมพิวเตอร์ใช้เงินหมวดเงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์รวมเป็นเงินจัดสรร 200,000 บาท
               1.2 ห้องปฏิบัติการทางภาษาใช้หมวดเงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์รวมเป็นเงินจัดสรร 472,000 บาท
               1.3 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ใช้เงินหมวดเงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินจัดสรร  194,000  บาท และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  122,400  บาท
          2. ก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ (หมู่ที่ 1) ฐานกว้าง  5 เมตร เสาธงสูง  12 เมตร  โดยใช้เงินงบประมาณ รวมเป็นเงิน  300,000  บาท
          3. ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ (หมู่ที่ 1) โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 810,000 บาท
          4. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่ 1  ตำบลคลองตำหรุ  โดยก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด  กว้าง  13  เมตร ยาว 20  เมตร  พื้นที่ใช้สอยรวม  520  ตารางเมตร      ใช้เงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รวมเป็นเงินจัดสรร  5,600,000  บาท
          5. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 42 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักจำนวน 15 บ่อ ความยาวรวม  140  เมตร เงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รวมเป็นเงินจัดสรร  980,000  บาท
          6.  ติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่  1  ตำบลคลองตำหรุ โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ งบประมาณ  680,000  บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  351,943.58  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  328,056.42  บาท
          7.  ขยายระบบประปาบริเวณโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่  1  ตำบลคลองตำหรุ โดยวางท่อ  PVC  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว  ยาว  150  เมตร งบประมาณ  105,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
          พ.ศ.  2551  ได้เปิดขยายรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพิ่มขึ้น 1 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครเรียนจำนวนทั้งหมด  19 คน ส่วนมากย้ายมาจากโรงเรียนวัดบุญญราศรี   จึงจัดการเรียนการสอนดังนี้ คือ
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน  55 คน จำนวนห้องเรียน 3 ห้องเรียน  ครูสอนจำนวน  3 คน  เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          ระดับประถมศึกษา  ชั้นอนุบาล 1–3 จำนวนนักเรียน 174 คน จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง เรียนที่      อาคารอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4  จำนวนนักเรียน  151 คน จำนวนห้องเรียน 6  ห้อง เรียนที่อาคารเรียน หลังใหม่เลขที่  88 หมู่ที่ 1 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ รวมห้องเรียนมี  15  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  380  คน
          วันที่ 2 มิถุนายน 2551 รับโอน นายมานะ  สีหะไตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบุญญราศรี  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ต่อมา นายธีระชัย  ล้อวชิระวัฎฎ์  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้แต่งตั้งให้ นายมานะ  สีหะไตร ไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ หมู่ที่ 1  ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เมื่อวันจันทร์ที่  7  กรกฎาคม  2551 เวลา 10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ได้มีมติกำหนด   สีประจำโรงเรียน และตั้งชื่ออาคารเรียนต่าง ๆ  ดังนี้
              สีประจำโรงเรียน               สีชมพู  สีฟ้า
              อาคารเด็กเล็ก                  ชื่อ      ลำพู
              อาคาร 1                          ชื่อ      ลำแพน
              อาคารเอนกประสงค์          ชื่อ      ตะบูน
          พ.ศ.  2553  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2554  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2555  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2556  โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ  ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น
          พ.ศ. 2562 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ ได้เปิดขยายการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพิ่มอีก 1 ระดับชั้น