ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ะดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศหญิง เพศชาย รวม
อ.3   3 3 6
ป.1   5 8 13
ป.2   16 8 24
ป.3   11 9 20
ป.4   12 8 20
ป.5   7 9 16
ป.6   18 12 30
รวม   72 57 129
ม.1   19 6 25
ม.2   10 11 21
ม.3   7 6 13
รวม   36 23 59
รวมทั้งสิ้น   108 80 188