งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ

โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน