ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชรินทร์ ปุระสะกัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1