กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชรินทร์ ปุระสะกัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0828757532
อีเมล์ : charin.santi@gmail.com

นางธันย์วรดา ติ่งบุญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0997836947
อีเมล์ : tunworrada6947@gmail.com