ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนพวรรณ ปัญญาแหลม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมรักษ์ เรืองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3