ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุณี จินตประสาท
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารีรัตน์ ต่ายเนาว์ดง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวัลวิภา เจริญวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกิตติพงศ์ ศรีสังค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1