กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภา เหล่าหนองจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0617191536
อีเมล์ : Newfai@gmail.com