ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรรณวิภา ทองพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพร จันทาทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิโรจน์ ขอแนบกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2